Privacy Policy

                 Privacy en bescherming van persoonlijke gegevens

Kader

Deze website is eigendom van Epkon VOF, hierna Epkon genoemd.

Ons privacybeleid is erop gericht de regels te presenteren die Epkon hanteert bij het verzamelen, beheren en verwerken van persoonlijke gegevens. Dit beleid is uitsluitend van toepassing op persoonlijke gegevens die door Epkon worden verzameld en verwerkt.

Epkon hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens en zorgt ervoor dat deze worden verzameld en verwerkt in nauwe overeenstemming met de geldende wetgeving, met name Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, gewoonlijk RGPD genoemd.

Wat zijn persoonlijke gegevens?

Persoonlijke gegevens zijn alle informatie van welke aard dan ook en ongeacht de ondersteuning, inclusief geluid en beeld, met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

Een identificeerbare persoon wordt gedefinieerd als een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd aan de hand van een naam, identificatienummer, locatiegegevens, elektronische identificatiegegevens of een of meer specifieke elementen van zijn / haar fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit.

Wie is de eigenaar van persoonlijke gegevens?

Elke natuurlijke persoon met wie de gegevens verband houden, onder meer in een klant, prospect, medewerker, kandidaat, partner, contactpersoon of bezoekersrol.

Wat is de verwerking van persoonlijke gegevens?

De verwerking van persoonsgegevens bestaat uit een bewerking of een reeks bewerkingen die worden uitgevoerd op persoonlijke gegevens of bundels van persoonlijke gegevens, via geautomatiseerde of niet-geautomatiseerde middelen, inclusief, maar niet beperkt tot: verzameling, registratie, organisatie, bewaring, wijziging, opvraging, raadpleging, gebruik, openbaarmaking, beperking, eliminatie en / of vernietiging.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

De entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is Epkon, waarmee u op elk moment contact kunt opnemen via een van de onderstaande kanalen:
• Telefoon: +31 416 673 955
• E-mail: info@Epkon.nl
• Website: contactformulier
• Schriftelijke communicatie: Vadim Konovalov, Vilvoordehof 1, 5628  TG Eindhoven, The Netherlands


Wat is onze toewijding aan uw gegevens?

Epkon streeft naar de bescherming en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens en heeft gepaste maatregelen getroffen om de nauwkeurigheid, integriteit en vertrouwelijkheid van dergelijke gegevens te garanderen, evenals uw rechten als gegevenssubject. Hiertoe bevelen we onszelf aan om:

• Verzoek om toestemming voor het verzamelen van persoonlijke gegevens;
• uw legale verwerking van uw persoonlijke gegevens, waarbij alleen de vereiste informatie wordt verzameld volgens het beoogde doel, zonder de verzamelde gegevens te gebruiken voor een ander doel dan dat van de beoogde verzameling;
• Uw persoonlijke gegevens nauwkeurig en actueel houden en u, als betrokkene, toegang geven tot dergelijke gegevens en de mogelijkheid bieden om ze te corrigeren;
• Het garanderen van het recht om uw gegevens te verwijderen in overeenstemming met de geldende wetgeving;
• Het respecteren van het beroepsgeheim met betrekking tot de verwerkte gegevens;
• Beperking van interconnecties van persoonlijke gegevens tot het noodzakelijke minimum;
• Het implementeren van passende beveiligings- en beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat onbevoegden uw gegevens raadplegen, wijzigen, vernietigen of toevoegen.

Voor welk doel en op welke grond verzamelen wij uw gegevens?

In het algemeen kunnen de persoonlijke gegevens die we verzamelen, worden gebruikt bij het beheer van een contractuele relatie, het verlenen van diensten op contractbasis, de geschiktheid van onze diensten voor de behoeften en interesses van onze klanten / gebruikers, de verspreiding van relevante inhoud, de openbaarmaking / registratie in evenementen, communicatie en marketing, de verspreiding / toepassing op vacatures.
Volgens de geldende wetgeving is de verwerking van persoonsgegevens alleen toegestaan ​​als ten minste een van de volgende voorwaarden is geverifieerd:

• Toestemming - wanneer de betrokkene zijn / haar uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming geeft, mondeling of door middel van de validatie van een optie, en als deze toestemming gratis, geïnformeerd, specifiek en ondubbelzinnig is voor de verwerking van zijn / haar persoonsgegevens in een of meer specifieke doeleinden;
• Contractuele verplichtingen en precontractuele regelingen - wanneer de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de nakoming van contractuele verplichtingen waarbij de betrokkene een partij is, of om precontractuele procedures na te streven op verzoek van de betrokkene, bijvoorbeeld de voorbereiding van een voorstel voor een dienstverrichting;
• Wettelijke verplichtingen -waarbij de verwerking van persoonlijke gegevens vereist is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan Epkon onderhevig is, zoals de mededeling van identificatiegegevens aan politiële, justitiële, fiscale of regelgevende entiteiten;
• Legitieme interesse - met de naam van een onderneming met een rechtmatig belang van Epkon, met name with the eye of direct marketing, to protect of the network and information in our computer systems en vrijheden worden niet ernstig geschaad
• De uitoefening van functies van openbaar belang - wanneer de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van openbare functies of voor de uitoefening van de officiële autoriteit die aan de gegevensbeheerder is toevertrouwd;
• verdediging van vitaal belang van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon: ingeval de betrokkene fysiek of juridisch niet in staat is zijn / haar toestemming te geven.

Welke soort persoonlijke gegevens verzamelen we?

In het kader van de activiteit uitgevoerd door Epkon, kunnen we persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken via verschillende kanalen, namelijk per telefoon, schriftelijk en / of via online kanalen.
Persoonlijke gegevens kunnen zijn:

• Naam, adres (sen), e-mailadres (sen) en telefoonnummer (s);
• Professionele gegevens zoals uw rol, de naam, grootte en locatie van uw bedrijf;
• Gedrags- of demografische kenmerken, gekoppeld aan persoonlijke identificatiegegevens;
• Transacties uit het verleden op de kanalen;
• Persoonlijke informatie beschikbaar bij openbare toegangsbronnen;
• Andere informatie die u, als de betrokkene, op een geïnformeerde manier kiest om ons te verstrekken, inclusief, maar niet beperkt tot: contactgegevens, professionele gegevens, demografische gegevens, technologische voorkeuren, methodologieën, technologieën en softwaretoepassingen die u gebruikt in uw organisatie, informatie met betrekking tot het gebruik van de door Epkon geleverde diensten.

Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

Wanneer er geen specifieke wettelijke verplichting is, worden uw gegevens alleen opgeslagen en bewaard voor de minimumperiode die nodig is voor het doel (de doeleinden) die hebben geleid tot hun verzameling of daaropvolgende verwerking.

Wat zijn uw rechten als persoons gerelateerd onderwerp?

Als een persoonlijk gegevenssubject beschermen we uw recht op toegang tot gegevens, evenals op rectificatie, bijwerking, beperking, verwijdering / vergetelheid. U kunt uw rechten op dit gebied uitoefenen via een e-mailbericht aan:

Info@Epkon.nl

In overeenstemming met de geldende wetgeving, kunt u ook op elk moment uw toestemming intrekken en verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. In het geval van voorafgaande toestemming, kan deze te allen tijde worden ingetrokken, zonder afbreuk te doen aan de wettigheid van de verwerking die is uitgevoerd onder de eerder gegeven toestemming.

Welke maatregelen neemt Epkon om uw persoonlijke gegevens te beschermen?

Epkon is vastbesloten om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen en heeft passende, noodzakelijke en voldoende beveiligingsmaatregelen van technische en organisatorische aard geïmplementeerd om hen te beschermen tegen verspreiding, verlies, misbruik, wijziging, ongeoorloofde toegang, evenals tegen andere vorm van illegale verwerking.

Deze maatregelen omvatten:

• Firewall en inbraakdetectiesysteem;
• Antivirusbescherming (werkstations, e-mailservers en FileServers);
• Gecentraliseerde toegang en toeschrijving en beheer van rechten;
• Beperkte fysieke toegang tot het datacenter;
• Onze faciliteiten bevinden zich in een kantoorgebouw met 24-uursbeveiliging waar bezoekers worden gecontroleerd en moeten worden geautoriseerd;
• Toegang van medewerkers vindt plaats via een toegangscontrolesysteem;
• Onze werknemers ondertekenen vertrouwelijkheidsovereenkomsten die de bescherming van persoonlijke gegevens, vertrouwelijke informatie en intellectuele eigendom waarborgen in de uitoefening van hun taken.

Onder welke omstandigheden kunnen we uw gegevens aan derden meedelen?

In het kader van onze activiteit moet Epkon mogelijk een beroep doen op derden om bepaalde diensten te verlenen. Wanneer de levering van deze services betekent dat dergelijke entiteiten toegang hebben tot persoonlijke gegevens van onze klanten, nemen wij gepaste maatregelen om ervoor te zorgen dat deze entiteiten gereputeerd zijn en waarborgen voor gegevensbeveiliging bieden, waardoor hun juridische verwerking volgens de wet en in overeenstemming met ons privacybeleid wordt gewaarborgd.

Hoe gebruiken we cookies?

Onze website gebruikt geen cookies om uw aanmeldingsgegevens op te slaan.

Wijzigingen in het privacy- en privacybeleid

Epkon behoudt zich het recht voor om het privacy- en privacybeleid periodiek te wijzigen. In geval van wijzigingen in ons beleid en de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken, zullen we een bijgewerkte versie van deze informatie op onze website beschikbaar stellen.
 
Datum van laatste revisie: 20 mei 2018

                            Privacy and Personal Data Protection Policy

Framework


This website is owned by Epkon VOF, hereinafter referred to as Epkon.


Our privacy policy aims to present the rules followed by Epkon when collecting, managing and processing personal data. This policy applies exclusively to personal data collected and processed by Epkon.


Epkon is strongly committed to the protection of your personal data, ensuring that their collection and processing is done in close compliance with the legislation in force, in particular,Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016, commonly referred to as RGPD.


What is personal data?


Personal data is any information of any nature and regardless of its support, including sound and image, concerning an identified or identifiable person.


An identifiable person is defined as a natural person which may, directly or indirectly, be identified by reference to a name, identification number, location data, electronic identifiers, or to one or more specific elements of his / her physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity.


Who is the owner of personal data?


Any natural person to whom the data relate, inter alia in a client, prospect, collaborator, candidate, partner, contact or visitor role.


What is the processing of personal data?


The processing of personal data consists of an operation or set of operations carried out upon personal data or personal data bundles, through automated or non-automated means, including, but not limited to: collection, registration, organization, conservation, alteration, retrieval, consultation, use, disclosure, limitation, elimination, and / or destruction.


Who is responsible for processing your data?


The entity responsible for the processing of your personal data is Epkon, which you may contact at any time through one of the channels below:


 • • Phone: +31 416 673 955
 • • E-mail: info@epkon.nl
 • • Website: contact form
 • • Written communication: Vadim Konovalov, Vilvoordehof 1, 5628  TG Eindhoven, The Netherlands

What is our commitment to your data?


Epkon strives to ensure the protection and confidentiality of your personal data and has taken measures deemed appropriate to guarantee the accuracy, integrity, and confidentiality of such data, as well as your rights as a data subject. For this purpose, we commend ourselves to: 


 • • Requesting your consent to collect personal data;
 • • Processing your personal data lawfully, collecting only the required information according to its intended purpose, without using the data collected for a purpose other than that of the intended collection;
 • • Maintaining your personal data accurate and updated, and providing you, as the data subject, access to such data and the possibility of rectifying them;
 • • Guaranteeing the right to delete your data in accordance with the legislation in force;
 • • Respecting the professional secrecy regarding the data processed;
 • • Limiting personal data interconnections to the minimum necessary;
 • • Implementing appropriate protection and security measures to prevent any unauthorized persons from consulting, altering, destroying or adding your data.

For which purpose and on what ground do we collect your data?

In general, the personal data we collect may be used within the management of a contractual relationship, the provision of contracted services, the adequacy of our services to the needs and interests of our customers / users, the dissemination of relevant content, the disclosure / registration in events, communication and marketing, the dissemination / application to job opportunities.


Under the law in force, the processing of personal data is admissible only when at least one of the following conditions is verified:


 • • Consent - when the data subject gives his / her express and prior written consent, orally or through the validation of an option, and if such consent is free, informed, specific and unambiguous for the processing of his / her personal data to one or more specific purposes;
 • • Contractual obligations and pre-contractual arrangements - where the processing of personal data is necessary for the fulfillment of contractual obligations in which the data subject is a party, or to pursue pre-contractual procedures at the request of the data subject, for example, the preparation of a proposal for a provision of services;
 • • Legal obligations - where the processing of personal data is required to fulfill a legal obligation to which Epkon is subject, such as the communication of identification data to police, judicial, tax or regulatory entities;
 • • Legitimate interest - where the processing of personal data corresponds to a legitimate interest of Epkon, in particular for the purpose of direct marketing, to prevent fraud or to ensure the security of the network and information in our computer systems, provided that your rights and freedoms are not seriously harmed;
 • • The exercise of functions of public interest - when the data processing is necessary for the performance of public functions or for the exercise of the official authority vested in the data controller;
 • • Defense of vital interest of the data subject or another natural person: in case the data subject is physically or legally incapable of giving his / her consent.

Which kind of personal data do we collect?


In the scope of the activity carried out by Epkon, we may collect and process personal data through various channels, namely by phone, in writing and/or through online channels. Personal information may include:


 • • Name, address(es), e-mail address(es) and telephone number(s);
 • • Professional data such as your role, the name, size and location of your company;
 • • Behavioral or demographic attributes, when linked to personal identifiers;
 • • Past transactional behavior on the channels;
 • • Personal information available from public access sources;
 • • Other information that, as the data subject, you opt in an informed way to provide us, including, but not limited to: contact details, professional data, demographic data, technological • preferences, methodologies, technologies and software applications that you use in your organization, information regarding the use of services provided by Epkon.

How long do we keep your personal data?


Whenever there is no specific legal requirement, your data shall be stored and kept only for the minimum period necessary for the purpose (s) which led to their collection or subsequent processing.


What are your rights as personal data subject?


As a personal data subject, we safeguard your right to access data, as well as to their rectification, updating, limitation, deletion/oblivion. You may exercise your rights in this regard through an e-mail communication to:


Info@Epkon.nl


In accordance with the legislation in force, you may also, at any time, withdraw your consent and oppose the processing of your personal data. In the event of prior consent, it may be withdrawn at any time, without compromising the legality of any processing done under the previously given consent.


Which measures does Epkon take to protect your personal data?

Epkon is committed to ensuring the security of your personal data and has implemented appropriate, necessary and sufficient security measures of a technical and organizational nature in order to protect them against dissemination, loss, misuse, alteration, unauthorized access, as well as against any other form of illicit processing.


These measures include:


 • • Firewall and intrusion detection system;
 • • Anti-virus protection (workstations, e-mail servers, and FileServers);
 • • Centralized access and permission attribution and control; 
 • • Restricted physical access to the data center;
 • • Our facilities are located in an office building with 24-hour security where visitor admission is monitored and must be authorized;
 • • Employee admittance is made through an access control system;
 • • Our employees sign Confidentiality Agreements that safeguard the protection of personal data, confidential information, and intellectual property in the course of their duties.

Under what circumstances may we communicate your data to third parties?


In the scope of our activity, Epkon may need to resort to third parties to provide certain services. When the provision of these services implies access by such entities to personal data of our Customers, we take appropriate measures to ensure that these entities are reputed and offer data security guarantees, ensuring their legal processing under the law and in accordance with our privacy policy.


How do we use cookies?


Our website doesn’t use cookies to store your login information.


Changes to the Privacy and Personal Data Protection Policy 


Epkon reserves the right to change the Privacy and Personal Data Protection Policy periodically. In the event of any changes to our policy and the way we collect and process your personal data, we will make available an updated version of this information on our website.


Date of last revision: May 20, 2018